контакт тел. +381 (11) 3034 353  |  ел. адреса: info@omega.rs
Српски  |  English

Пример ел. учења на факултету

Никада у свом животу нисам научио ништа од људи који су се слагали са мном.

Пример ел. учења на факултетуПредности примене ел. учења у високом образовању можемо пластично приказати пратећи рад неког факултета од тренутка уписа студената па до провере њиховог знања.

Упис студената

Факултет има капацитете (просторије, опрема, наставни кадар) да прими 500 студената који похађају наставу на класичан начин. То значи да студенти долазе на факултет на предавања, вежбе, семинаре итд.

Факултет такође поседује капацитете (акредитација, инфраструктура, обучени наставници, припремљени материјали) за држање онлајн наставе па уписује додатних 200 студената и на тај начин повећа приход.

Извођење наставе

Под инфраструктуром се подразумева одговарајући софтвер (нпр. Мудл), рачунарска мрежа, администратори за техничку подршку.

Да би наставници почели са применом ел. учења довољна им је почетна обука од неколико недеља.
Осмишљавање и припрема наставних материјала је олакшана јер се једном креирани материјали лакше дорађују и ажурирају, поново се могу користити у новој школској години, постоји могућност коришћења већ готових материјала са Интернета…

Истовремено, ти капацитети могу послужити да део класичне наставе буде организован у онлајн окружењу (комбинована настава (енг. „blended learning“).

Тиме се добија неколико ствари:

  1. Уштеда на режијским трошковима (мања потрошња струје, грејања, одржавања просторија и опреме…).
  2. Квалитетнија настава због активнијег учешћа студената у самој настави као и њихове веће мотивисаности. Конкретан пример: Медицински факултет у Београду већ 12 година примењује различите форме ел. учења и досадашња искуства показују да студенти који уче на овај начин показују 10 до 20 процената боље резултате од „класичних“ студената.

Стање након месец дана

Класично окружење

Класични“ студенти: похађају наставу, најчешће су у улози пасивних примаоца информација, наставник који улаже велики труд у припрему и реализацију предавања има минималан увид у њихов напредак.

Онлајн окружење

Комбиновани“ студенти: 50 % наставе одржано у онлајн окружењу, 50 % на класичан начин. Студенти сваке недеље имају једну лекцију и два онлајн теста помоћу којих и они и наставници стварају јаснију слику о напретку. Истовремено им је на располагању и дискусиони форум у оквиру којег расправљају о најважнијим темама које се тичу области која је на распореду те недеље.

Онлајн“ студенти: као и код комбиноване форме, студенти користе онлајн тестове, нису имали потребе да долазе на факултет, што је нарочито корисно ако се ради о запосленим студентима или онима из других градова или држава. Од својих предавача добијају различите задатке које обављају самостално или заједно са другим учесницима онлајн курса (колаборативна настава).

Стање на крају семестра

Класично окружење

Класични“ студенти су „одслушали“ целокупно градиво предвиђено наставним планом али с обзиром да је праћење њихово напредовања у току семестра било повремено и површно (разлози овом су бројни) а њихов ангажман врло често минималан, већина њих тек тада у ствари започиње „право“ учење и припрему за испит.

Онлајн окружење

Студенти који су наставу пратили делимично или у потпуности пратили у онлајн окружењу, с обзиром да су активно учествовали у настави решавајући бројних задатака, припреми испита приступају другачије. За њих припрема за завршни испит представља надоградњу и логичан след онога што су радили у току читавог семестра. Пошто су далеко више били у прилици да самостално и уз помоћ предавача – модератора проверавају своје знање и расправљају нејасне појмове и концепте, количина и квалитет смислено наученог градива је већа.

Битно: то није последица употребе рачунара и одговарајућег софтвера за онлајн учење већ наставе која организована према ефикаснијим педагошким принципима. Да ли се исти принципи могу применити и у класичној настави? Да, али постоје бројни ограничавајући фактори као што су недостатак расположивог простора и  временско ограничење. Нпр. дискутовање о одређеним темама је у класичној настави ограничено трајањем вежбе, семинара итд., док у онлајн окружењу дискусије могу трајати по неколико дана па и дуже уколико се за тим укаже потреба.

Провера знања

Провера знања представа саставни и важан део процеса учења.

Класично окружење

Студенти на крају семестра завршни испит најчешће полажу у облику „папирног“ теста, које предавачи „ручно“ прегледају и оцењују. За то им треба много труда и времена, а оно што је посебно важно немају ефикасан начин ураде целокупну анализу резултата теста. Они само утврђују оцену коју је студент добио.

Онлајн окружење

Студенти полажу тест за рачунаром у електронској форми. Због тога су резултати одмах на располагању како студентима тако и наставницима који не морају сада да губе сата и сате времена на прегледање тестова. Поред тога, наставници користећи Мудл имају истовремено и детаљну статистичку анализу свих питања са теста која им помаже да утврде, између осталог, и тежину питања, њихову дискриминативност итд. Како се оваквим тестовима лако рукује, предавачима је омогућено да их користе не само да би финално проценили знање својих студената на крају семестра, већ и да их користе као алатку којом ће студенти континуирано моћи да врше самопроверу свог знања.

Контакт

ОМЕГА

Џорџа Вашингтона 12,
11000 Београд, Србија

тел. +381 (11) 30 34 353,
ел. адреса: info@omega.rs